top of page

Набавки и обврски

Воведи ред во набавките и намали ги трошоците

Ракување со вратени набавни порачки

#СтандарденПакет

Ракување со вратени набавни порачки

Овој модул овоможува креирање на повратна набавна порачка, како компензација на твојата компанија за испорачан погрешен или оштетен артикл. Артиклите можат да бидат превземени преку соодветна повратна набавна порачка.

 

Креирај парцијална набавна повратница или комбинирај повеќе набавни повратници на едно набавно кредитно одобрение и поврзи ги повратните набавни порачки со заменските набавни порачки. 

 


Повеќе инфо:
Link

Сподели информација
Набавки и обврски
Функционалности за добавувачи, набавки и обврски
Добавувачи и основни обврски
Добавувачи и основни обврски
Попуст на набавна линија
Попуст на набавна линија
Ракување со вратени набавни порачки
Ракување со вратени набавни порачки
Алтернативни адреси за порачки
Алтернативни адреси за порачки
Попуст на набавна фактура
Попуст на набавна фактура
Планирање набавки
Планирање набавки
Директна испорака од добавувач до купувач
Директна испорака од добавувач до купувач
Цена на набавна линија
Цена на набавна линија
Набавни фактури
Набавни фактури
Ракување со набавни порачки
Ракување со набавни порачки

Напомена: Можни се мали отстапувања на описите од самата верзија на Dynamics NAV / 365 Business Central. 

Microsoft Dynamics NAV / 365 Business Central е најпопуларниот ERP за мали и средни фирми во светот - 100.000 организации работат со Business Central. 

Избери некоја од категориите ...

bottom of page