top of page

Набавки и обврски

Воведи ред во набавките и намали ги трошоците
Функционалности за добавувачи, набавки и обврски
Прегледај ги функционалностите и види како може да се искористат во твоето работење
Добавувачи и основни обврски

Добавувачи и основни обврски

Важно во ланецот како и купувачите

Набавни фактури

Набавни фактури

Цена на набавна линија

Цена на набавна линија

Планирање набавки

Планирање набавки

Алтернативни адреси за порачки

Алтернативни адреси за порачки

Попуст на набавна линија

Попуст на набавна линија

Ракување со набавни порачки

Ракување со набавни порачки

Директна испорака од добавувач до купувач

Директна испорака од добавувач до купувач

Попуст на набавна фактура

Попуст на набавна фактура

Ракување со вратени набавни порачки

Ракување со вратени набавни порачки

Прикажи ја категоријата како листа тука ...
Комерцијално и магацинско работење
Eвиденција и управување сo продажбите, залихите и добавувачите
Продажби и побарувања
Продажби и побарувања
Набавки и обврски
Набавки и обврски
Залиха и артикли
Залиха и артикли
Напредно магацинско работење
Напредно магацинско работење
bottom of page