Лиценцирање по пат на месечно изнајмување за Microsoft Dynamics 365 Business Central

Стартувај со минимална инвестиција.

Лиценци за именувани корисници

Секој корисник што се најавува треба да има соодветна лиценца. Минимален број е или една Essentials User или Premium User.

Фирмата не може да комбинира Essentials User со Premium User - или едниот тип или другиот тип на лиценца. Team Member се комбинира и со едниот и со другиот тип.

Дополнителни објекти

Изборот на објекти зависи од дополнителното решение што корисникот го избрал.