top of page
Accounting Documents
995
Синтетска сметка

Обврски за примени туѓи недвижности, постројки и опрема

На сметката 995 -Обврски за примени туѓи недвижности, постројки и опрема, се евидентираат обврските врз основа на средства евидентирани на сметката 990.

bottom of page