top of page
Accounting Documents
993
Синтетска сметка

Права

На сметката 993 - Права, се евидентираат одобрените (договорени) кредити, хипотекарното право (право на туѓи средства), правото на оштета, правата на користење патенти, лиценци и слични права, правата по лоро акредитиви (домашен и странски)

bottom of page