top of page
Accounting Documents
991
Синтетска сметка

Примени туѓи материјали, полупроизводи, производи и стоки

На сметката 991 - Примени туѓи материјали, полупроизводи, произ­води и стоки, се евидентираат туѓи средства според називот на сметката.

bottom of page