top of page
Accounting Documents
961
Синтетска сметка

Загуба за тековната година

На сметката 961 - Загуба за тековната година, се евидентира загубата утврдена на крајот на пресметковниот период. На почетокот на наредната година салдото од оваа сметка се пренесува на сметката 960 – Пренесена загуба.

bottom of page