top of page
Accounting Documents
960
Синтетска сметка

Пренесена загуба од претходни години

На сметката 960 - Пренесена загуба од претходни години, се евидентира загубата од претходните години.

bottom of page