top of page
Accounting Documents
942
Синтетска сметка

Останати резерви

На сметката 942 - Останати резерви, се евидентираат резервите за награди и други резерви за кои не постои посебна сметка во рамки на групата 94.

bottom of page