top of page
Accounting Documents
941
Синтетска сметка

Статутарни резерви

На сметката 941 - Статутарни резерви, се евидентираат резервите кои се формираат во согласност со статутот на друштвото, како што се резервите за одржување на финансиската стабилност на друштвото, за развојни активности и слично, резерви за преструктуирање, резерви за покривање на загуба.

bottom of page