top of page
Accounting Documents
932
Синтетска сметка

Ревалоризациони резерви врз основа на финансиски средства расположиви за продажба

На сметката 932 - Ревалоризациони резерви врз основа на финансиски средства расположиви за продажба, се евидентира нереализираната добивка/загуба врз основа на промена на објективната вредност на финансиските средства расположливи за продажба.

bottom of page