top of page
Accounting Documents
931
Синтетска сметка

Ревалоризациони резерви врз основа на преведување на странско работење

На сметката 931 - Ревалоризациони резерви врз основа на преведување на странско работење, се евидентираат резервите од курсни разлики од преведувањето на странското работење.

bottom of page