top of page
Accounting Documents
930
Синтетска сметка

Ревалоризациони резерви на нематеријални и материјални средства

На сметката 930 - Ревалоризациони резерви на нематеријални и материјални средства, се евидентира промената на нематеријални средства, недвижности, постројки и опрема.

bottom of page