top of page
Accounting Documents
93
Група

РЕВАЛОРИЗАЦИОНИ РЕЗЕРВИ И РАЗЛИКИ ОД ВРЕДНУВАЊЕ

На сметките од групата 93 - Ревалоризациони резерви и разлики од вреднување на компоненти на останата сеопфатна добивка се евидентираат позитивните и негативните ефекти од промената на објективната (фер) вредност на средствата според називот на сметката.

bottom of page