top of page
Accounting Documents
91
Група

ПРЕМИИ НА ЕМИТИРАНИ АКЦИИ

На сметките од групата 91 - Премии на емитирани акции, се евидентираат премиите на емитирани акции според називите на сметките од оваа група.

bottom of page