top of page
Accounting Documents
901
Синтетска сметка

Запишана, а неуплатена основна главнина

На сметката 901 - Запишана, а неуплатена основна главнина, се евидентира износот на запишаните, а неуплатени акции односно удели утврден врз основа на договорот за основање на друштвото

bottom of page