top of page
Accounting Documents
881
Синтетска сметка

Сеопфатна добивка која им припаѓа на учество кое нема контрола

На сметката 881 -Сеопфатна добивка која им припаѓа на учество кое нема контрола, се евидентира износ според називот на сметката.

bottom of page