top of page
Accounting Documents
880
Синтетска сметка

Сеопфатна добивка која им припаѓа на сопствениците на матичното друштво

На сметката 880 - Сеопфатна добивка која им припаѓа на сопствениците на матичното друштво, се евидентира износ според називот на сметката.

bottom of page