top of page
Accounting Documents
831
Синтетска сметка

Добивка која припаѓа на учество кое нема контрола

На сметката 831 - Добивка која припаѓа на учество кое нема контрола, се евидентира износот според називот на сметката.

bottom of page