top of page
Accounting Documents
830
Синтетска сметка

Добивка која припаѓа на сопствениците на матичното друштво

На сметката 830 -Добивка која припаѓа на сопствениците на матичното друштво, се евидентира износот според називот на сметката.

bottom of page