top of page
Accounting Documents
82
Група

НЕТО ДОБИВКА/ЗАГУБА ЗА ПЕРИОДОТ

На сметките од групата 82 - Нето добивка/загуба за периодот, се евидентираат остварената нето добивка односно загуба од работењето за пресметковниот период.

bottom of page