top of page
Accounting Documents
781
Синтетска сметка

Нето добивка од прекинато работење

На сметката 781 - Нето добивка од прекинато работење, се евидентира добивката на организационите делови за кои е донесена одлука за прекин на работењето.

bottom of page