top of page
Accounting Documents
779
Синтетска сметка

Останати финансиски приходи

На сметката 779 - Останати финансиски приходи, се евидентираат приходи кои не се евидентирани на другите сметки во рамки на групата 77.

bottom of page