top of page
Accounting Documents
777
Синтетска сметка

Нереализирани добивки (приходи) од финансиски средства

На сметката 777 - Нереализирани добивки (приходи) од финансиски средства, се евидентираат приходите од зголемување на вредноста на акциите, уделите и останатите финансиски средства.

bottom of page