top of page
Accounting Documents
772
Синтетска сметка

Останати финансиски приходи од поврзани друштва

На сметката 772 - Останати финансиски приходи од поврзани друштва, се евидентираат приходите врз основа на валутна клаузула и друго.

bottom of page