top of page
Accounting Documents
770
Синтетска сметка

Приходи врз основа на камати од работењето со поврзани друштва

На сметката 770 - Приходи врз основа на камати од работењето со поврзани друштва, се евидентираат приходите од договорните камати и казнени камати од матични, зависни и други поврзани друштва.

bottom of page