top of page
Accounting Documents
77
Група

ФИНАНСИСКИ ПРИХОДИ

На сметките од групата 77 - Финансиски приходи, се евидентираат приходите според називите на сметките од оваа група. Овие приходи се вреднуваат во согласност со МСС 18, МСС 21, други релевантни МСФИ и оддел 30 и други релевантни оддели на меѓународниот стандард за финансиско известување за мали и средни субјекти.

bottom of page