top of page
Accounting Documents
761
Синтетска сметка

Добивки од продажба на биолошки средства

На сметката 761 - Добивки од продажба на биолошки средства, се евидентираат приходите според називот на сметката.

bottom of page