top of page
Accounting Documents
760
Синтетска сметка

Добивки од продажба на нематеријални и материјални средства

На сметката 760 - Добивки од продажба на нематеријални и материјални средства, се евидентираат приходите според називот на сметката.

bottom of page