top of page
Accounting Documents
754
Синтетска сметка

Приходи од вредносно усогласување на долгорочни побарувања, депозити и слично

На сметката 754 - Приходи од вредносно усогласување на долгорочни побарувања, депозити и слично, се евидентираат приходите според називот на сметката.

bottom of page