top of page
Accounting Documents
752
Синтетска сметка

Приходи од вредносно усогласување на вложувања во недвижности

На сметката 752 - Приходи од вредносно усогласување на вложувања во недвижности, се евидентираат приходите според називот на сметката.

bottom of page