top of page
Accounting Documents
746
Синтетска сметка

Приходи од специфично работење на неповрзани друштва

На сметката 746 - Приходи од специфично работење на неповрзани друштва се евидентираат приходите од извозници, од увоз за туѓа сметка, од комисиона и консигнациона продажба.

bottom of page