top of page
Accounting Documents
730
Синтетска сметка

Приходи од продажба на добра (производи, стоки) и услуги на поврзани друштва во земјата

Приходите се признаваат и се вреднуваат во согласност со МСС 18, МСС 11 и оддел 23 од меѓународниот стандард за финансиско известување за мали и средни субјекти и други релевантни МСФИ.

bottom of page