top of page
Accounting Documents
700
Синтетска сметка

Расходи врз основа на продадени добра (производи) и услуги

На сметката 700 - Расходи врз основа на продадени добра (производи) и услуги, се евидентира вредноста на продадените производи и услуги по цена на чинење.

bottom of page