top of page
Accounting Documents
675
Синтетска сметка

Биолошки средства кои се чуваат за продажба

На сметката 675 - Биолошки средства кои се чуваат за продажба се евидентираат биолошките средства кои се набавени заради продажба, односно користените биолошки средства за кои е донесена одлука за продажба.

bottom of page