top of page
Accounting Documents
673
Синтетска сметка

Вложувања во недвижности кои се чуваат за продажба

На сметката 673 - Вложувања во недвижности кои се чуваат за продажба, се евидентираат вложувањата во недвижности кои се набавени заради продажба, односно за кои е донесена одлука за продажба.

bottom of page