top of page
Accounting Documents
670
Синтетска сметка

Нематеријални средства кои се чуваат за продажба

На сметката 670 - Нематеријални средства кои се чуваат за продажба, се евидентираат нематеријалните средства кои се набавени заради продажба, односно користените нематеријални средства за кои е донесена одлука за продажба.

bottom of page