top of page
Accounting Documents
492
Синтетска сметка

Распоред на трошоците непосредно врз товар на вкупниот приход

На сметката 491 - Распоред на општи трошоци за пресметка на вредноста на добра (производи) и услуги, се евидентира преносот на расходите според називот на сметката.

bottom of page