top of page
Accounting Documents
479
Синтетска сметка

Останати финансиски расходи

На сметката 479 -Останати финансиски расходи, се евидентираат расходите кои не се евидентирани на сметките од групата 47.

bottom of page