top of page
Accounting Documents
47
Група

ФИНАНСИСКИ РАСХОДИ

На сметките од групата 47 - Финансиски расходи, се евидентираат расходите според називите на сметките од оваа група.

bottom of page