top of page
Accounting Documents
469
Синтетска сметка

Останати расходи од работењето

На сметката 469 - Останати расходи од работењето, се евидентираат трошоци за спорови, расходи кои не се во функција на вршење на дејност, расходи од ефекти од промена на сметководствените политики и грешки кои не се материјално значајни и други расходи.

bottom of page