top of page
Accounting Documents
468
Синтетска сметка

Казни, пенали, надоместоци и друго

На сметката 468 - Казни, пенали, надоместоци за штета и друго, се евидентираат трошоците според називот на сметката

bottom of page