top of page
Accounting Documents
465
Синтетска сметка

Расходи врз основа на ефекти од договорени заштити од ризици, кои не ги исполнуваат условите да се искажат во рамките на ревалоризационите резерви

На сметката 465 - Расходи врз основ на ефекти од договорени заштити од ризици, кои не ги исполнуваат условите да се искажат во рамките на ревалоризационите резерви, се евидентираат расходите според називот на сметката.

bottom of page