top of page
Accounting Documents
457
Синтетска сметка

Вредносно усогласување (обезвреднување) на нетековни средства кои се чуваат за продажба и прекинато работење

На сметката 457 - Вредносно усогласување (обезвреднување) на нетековни средства кои се чуваат за продажба и прекинато работење се евидентира намалувањето на сметководствената вредност на нетековни средства (или група за отуѓување) кои се чуваат за продажба.

bottom of page