top of page
Accounting Documents
454
Синтетска сметка

Вредносно усогласување (обезвреднување) на долгорочни побарувања, депозити и слично

На сметката 454 - Вредносно усогласување (обезвреднување) на долгорочните побарувања, депозити и слично, се евидентира обезвреднувањето на долгорочните побарувања и депозити.

bottom of page