top of page
Accounting Documents
450
Синтетска сметка

Вредносно усогласување (обезвреднување) на нематеријални средства

На сметката 450 - Вредносно усогласување (обезвреднување) на нематеријалните средства, се евидентира намалувањето на сметководствената вредност на нематеријалните средства.

bottom of page