top of page
Accounting Documents
448
Синтетска сметка

Трошоци за користење на права (освен наем)

На сметката 448 - Трошоци за користење на права (освен наем), се евидентираат надомести за концесија, за франшиза, за know-how,патенти и останати трошоци за користење на права.

bottom of page