top of page
Accounting Documents
440
Синтетска сметка

Дневници за службени патувања, ноќевања и патни трошоци

На сметката 440 - Дневници за службени патувања, ноќевања и патни трошоци, се евидентираат трошоците според називот на сметката.

bottom of page