top of page
Accounting Documents
439
Синтетска сметка

Останати долгорочни резервирања за трошоци и ризици

На сметката 439 - Останати долгорочни резервирања за трошоци и ризици, се евидентираат трошоците според називот на сметката.

bottom of page