top of page
Accounting Documents
433
Синтетска сметка

Долгорочни резервирања за трошоци за обновување на природни богатства

На сметката 433 - Долгорочни резервирања за трошоци за обновување на природни богатства, се евидентираат трошоците според називот на сметката.

bottom of page